Parafialny Zespół Caritas

Celem Caritas jest działalność charytatywna i humanitarna dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania.Regulamin Caritasu w naszej Parafii obowiązuje jest dostosowany do przepisów Prawa Kanonicznego na mocy którego proboszcz parafii jest zobowiązany do otaczania szczególną troską swoich parafian szczególnie chorych, cierpiących i biednych oraz ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Jesteśmy aktywni

Dzielimy się sobą z innymi

Wynosimy radość i uśmiech

Niesiemy pomoc potrzebującym

Wprowadzamy pozytywne zmiany w otoczeniu

Zdobywamy nowe umiejętności.

Czujemy dużą satysfakcję

Zdobywamy nowe znajomości, przyjaźnie

Robimy coś naprawdę pożytecznego

Działamy razem z innymi

Jesteśmy kreatywni i pełni entuzjazmu

Rozwijamy się

Jesteśmy potrzebni

Lepiej poznajemy siebie

Pokonujemy własne ograniczenia.

Posiedzenia Parafialnego Zespołu Caritas odbywają się raz w miesiącu w każdy drugi poniedziałek miesiąca po Mszy Św. wieczornej  i są poprzedzone modlitwą różańcową od godz.17.30. oraz wspólnym rozważaniem Słowa Bożego.

Patronką Caritas jest Matka Boża Cierpliwie Słuchająca z Rokitna,a świętem patronalnym jest liturgiczna Niedziela Uroczystości Miłosierdzia Bożego.

Zapraszamy chętnych  – przyłączcie się do nas!

Parafialny Zespół Caritas został powołany przez proboszcza parafii ks. kan. Janusza Idzika. Zgodnie z wymogami formalnymi został zgłoszony w Caritas Diecezji  Zielonogórsko-Gorzowskiej i działa w oparciu o regulamin. Zadaniem nadrzędnym jest prowadzenie działalności charytatywnej poprzez niesienie pomocy osobom będącym w potrzebie,mieszkającym na terenie parafii oraz zachęcanie innych do aktywnego zaangażowania w działalność charytatywną.

Realizacja zadań, które stawiane są przed Parafialnym Zespołem Caritas odbywa się przez:

 • zachęcania wspólnoty parafialnej do wspierania działalności charytatywnej modlitwą, ofiarami i czynem zgodnie z zasadą uczynków miłosierdzia co do ciała i duszy;
 • zbieranie informacji o osobach potrzebujących wsparcia (informacje przekazują w szczególności kapłani na podstawie np. wizyt duszpasterskich, odwiedzin u chorychoraz katecheci i osoby zawodowo zajmujące się pracą w opiece społecznej, a także inne osoby dostrzegające taką potrzebę;
 • pozyskiwanie środków finansowych na działalność PZC od instytucji i zakładów pracy działających na terenie powiatu głogowskiego;
 • udzielanie bezpośredniej pomocy finansowej potrzebującym ze środków zgromadzonych w PZC;
 • powołanie Grona Wspierających Ubogich jako stałego grona wspierających;
 • współpraca z innymi grupami działającymi przy parafii;
 • wsparcie dzieł diecezjalnego Caritas, udział w innych akcjach o zasięgu diecezjalnym i ogólnopolskim.

Skład Zarządu PZC powołanego przez proboszcza parafii:

 • Przewodniczący: ks. kan. Janusz Idzik
 • Zastępca: Elżbieta Buda
 • Sekretarz:  Jan Faryj
 • Skarbnik: Emilia Olszewska
 • oraz: Justyna Serwinowska, Marian Chwaszcz, Aleksandra Nowak, Grażyna Łabędź, Teresa Cichy, Hanna Kujawa, Zofia Helwig

Członkami Zespołu są parafianie, którzy zostali przyjęci przez przewodniczącego PZC, który ponosi odpowiedzialność merytoryczną i finansową za działalność  Parafialnych Zespołów Caritas.

Istnieją dwa rodzaje członkostwa:

 • członek czynny – realizuje działalność charytatywną poprzez bezpośrednie kontakty z osobami potrzebującymi pomocy;
 • członek wspierający – świadczy pomoc finansową w formie zadeklarowanych składek /miesięcznych lub kwartalnych/.

Członkowie Zespołu biorą czynny udział w szkoleniach,konferencjach,pogadankach,rekolekcjach,dniach skupienia organizowanych przez Diecezjalną Caritas.

Działalność charytatywną Zespół realizuje poprzezopiekę nad: rodzinami, dziećmi, młodzieżą, samotnymi matkami, niepełnosprawnymi, chorymi,seniorami,uzależnionymi,bezdomnymi,bezrobotnymi, ofiarami przemocy,więźniami, ofiarami klęsk żywiołowych oraz innymi osobami będącymi w potrzebie.

Środki na prowadzenie działalności Parafialnych Zespołów Caritas pochodzą w szczególności:

 • z ofiar pieniężnych w naturze pochodzących od osób fizycznych, prawnych,instytucji samorządowych;
 • z darowizn składanych do skarbony „MÓJ 1 zł dla najuboższych”;
 • z dochodów z imprez i zbiórek parafialnych,dożynek,odpustów parafialnych;
 • darów rzeczowych przekazywanych przez osoby fizyczne  i prawne, „Operacja KILO”.

Działalność charytatywną Parafialny Zespół Caritas realizuje poprzez:

 • wsparcie duchowe,odwiedziny,nawiązanie rozmowy,wspólną modlitwę,pomoc w dotarciu do kościoła;
 • pomoc materialną-wsparcie finansowe,dostarczanie darów rzeczowych i żywnościowych;
 • pomoc opiekuńczo – usługowa, tj.odwiedzanie osób będących w potrzebie,wykonywanie różnych czynności domowych,prowadzenie zajęć dla dzieci w czasie ferii,wakacji, opieka nad seniorami.