SAKRAMENTY
Kan. 840 – Sakramenty Nowego Testamentu, ustanowione przez Chrystusa i powierzone
Kościołowi, jako czynności Chrystusa i Kościoła, są znakami oraz środkami, poprzez które wyraża
się i wzmacnia wiara, oddawany jest Bogu kult i dokonuje się uświęcenie człowieka. Z tej to racji w
najwyższym stopniu przyczyniają się do wprowadzenia, umocnienia i zamanifestowania kościelnej
wspólnoty. Dlatego w ich sprawowaniu święci szafarze oraz pozostali wierni winni okazać
najwyższy szacunek i należną pilność.
Kan. 841 – Ponieważ sakramenty są te same dla całego Kościoła i należą do depozytu wiary,
tylko do najwyższej władzy kościelnej należy zatwierdzanie lub określanie tego, co jest wymagane
do ich ważności. Także do tejże lub innej kompetentnej władzy, zgodnie z kan. 838, §§ 3 i 4, należy
określanie tego, co dotyczy godziwego ich sprawowania, udzielania i przyjmowania, jak również
obrzędu stosowanego przy ich sprawowaniu.
Kan. 842 – § 1. Nikt nie może być ważnie dopuszczony do innych sakramentów, dopóki nie
przyjąć chrztu.
§ 2. Sakramenty chrztu, bierzmowania i Najświętszej Eucharystii tak łączą się ze sobą, że są
wymagane do pełnego wtajemniczenia chrześcijańskiego.
Kan. 843 – § 1. Święci szafarze nie mogą odmówić sakramentów tym, którzy właściwie o
nie proszą, są odpowiednio przygotowani i prawo nie wzbrania im ich przyjmowania.
§ 2. Duszpasterze oraz inni wierni, w ramach własnej funkcji kościelnej, mają obowiązek
troszczyć się, aby ci, którzy proszą o sakramenty, byli do ich przyjęcia przygotowani przez
odpowiednią ewangelizację i katechezę, z uwzględnieniem norm wydanych przez kompetentną
władzę.
Kan. 844 – § 1. Katoliccy szafarze udzielają godziwie sakramentów tylko wiernym
katolikom, którzy też godziwie przyjmują je tylko od katolickich szafarzy, z zachowaniem
przepisów §§ 2, 3 i 4 niniejszego kanonu, jak również kan. 861, § 2.
§ 2. Ilekroć domaga się tego konieczność lub zaleca prawdziwy pożytek duchowy i jeśli nie
zachodzi niebezpieczeństwo błędu lub indyferentyzmu, wolno wiernym, dla których fizycznie lub
moralnie jest niemożliwe udanie się do szafarza katolickiego, przyjąć sakramenty pokuty,
Eucharystii i namaszczenia chorych od szafarzy niekatolickich tego Kościoła, w którym są ważne
wymienione sakramenty.
§ 3. Szafarze katoliccy godziwie udzielają sakramentów pokuty, Eucharystii i namaszczenia
chorych członkom Kościołów wschodnich nie mających pełnej wspólnoty z Kościołem katolickim,
gdy sami o nie proszą i są odpowiednio przygotowani. Odnosi się to także do członków innych
Kościołów, które według oceny Stolicy Apostolskiej, gdy idzie o sakramenty, są w takiej samej
sytuacji, a i wspomniane Kościoły wschodnie.
§ 4. Jeśli istnieje niebezpieczeństwo śmierci albo przynagla inna poważna konieczność,
uznana przez biskupa diecezjalnego lub Konferencję Episkopatu, szafarze katoliccy mogą godziwie
udzielać wymienionych sakramentów także pozostałym chrześcijanom, nie mającym pełnej
wspólnoty z Kościołem katolickim, którzy nie mogą się udać do szafarza swojej wspólnoty i sami o
nie proszą, jeśli odnośnie do tych sakramentów wyrażają wiarę katolicką i do ich przyjęcia są
odpowiednia przygotowani.
§ 5. W odniesieniu do wypadków, o których w §§ 2, 3 i 4, biskup diecezjalny lub
Konferencja Episkopatu nie powinni wydawać norm ogólnych, dopóki nie przeprowadzą
konsultacji z kompetentną władzą, przynajmniej lokalną, zainteresowanego Kościoła lub wspólnoty
niekatolickiej.
Kan. 845 – § 1. Nie można powtarzać sakramentów chrztu, bierzmowania i kapłaństwa,
które wyciskają charakter.
§ 2. Jeśli po przeprowadzeniu starannego dochodzenia, istnieje jeszcze roztropna
wątpliwość, czy wyliczone w § 1 sakramenty zostały rzeczywiście lub ważnie udzielone, należy ich
udzielić warunkowo.
Kan. 846 – § 1. Przy sprawowaniu sakramentów należy wiernie stosować się do ksiąg
liturgicznych zatwierdzonych przez kompetentną władzę. Z tej racji nikomu nie wolno własną
powagą czegokolwiek do nich dodawać, w nich pomijać lub zmieniać.
§ 2. Szafarz powinien udzielać sakramentów według własnego obrządku.
Kan. 847 – § 1. Przy udzielaniu sakramentów, w których należy stosować oleje święte,
szafarz winien używać olejów z oliwek lub innych określonych roślin i konsekrowanych lub
poświęconych przez biskupa – z zachowaniem przepisu kan. 999, n. 2 – i to w ostatnim czasie;
starych wolno używać tylko w wypadku konieczności.
§ 2. Proboszcz powinien brat oleje święte od własnego biskupa i w odpowiednim miejscu
starannie je przechowywać.
Kan. 848 – Oprócz ofiar określonych przez kompetentną władzę kościelną, szafarz nie może
domagać się niczego za udzielanie sakramentów, przy czym potrzebujący nie powinni być
pozbawieni pomocy sakramentów z racji ubóstwa.

Prawdy Katechizmowe

                                    KATECHIZM DZIECI  I-KOMUNIJNYCH                                  według Katechizmu Kościoła Katolickiego

            Quelle: Parafia w Górze Włodowskiej i Zdowie

Mały Katechizm -modlitwy

 1. MODLITWA PAŃSKA
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje. Przyjdź Królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

 2. POZDROWIENIE ANIELSKIE
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

 3. MODLITWA DO ANIOŁA STRÓŻA
Aniele Boże Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy; bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy i ciała mego i zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.

 4. SKŁAD APOSTOLSKI
Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny; umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion; zstąpił do piekieł trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego; stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

 5. DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOŻYCH
1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.
2. Nie będziesz brał Imienia Pana Boga swego nadaremnie.
3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
5. Nie zabijaj.
6. Nie cudzołóż.
7. Nie kradnij.
8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

 6. PIĘĆ PRZYKAZAŃ KOŚCIELNYCH
1. W niedziele i święta obowiązkowe we Mszy św. nabożnie uczestniczyć
i od prac niekoniecznych powstrzymać się
2. Przynajmniej raz w roku spowiadać się
3. Przynajmniej raz w roku w czasie wielkanocnym Komunię św. przyjąć
4. Posty nakazane zachowywać
5. Potrzebom materialnym Kościoła zaradzać

 7. PRZYKAZANIE MIŁOŚCI
Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich sił swoich, a bliźniego swego jak siebie samego.

 8. SIEDEM SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH
1. Sakrament chrztu
2. Sakrament bierzmowania
3. Sakrament Eucharystii
4. Sakrament pokuty i pojednania
5. Sakrament namaszczenia chorych
6. Sakrament święceń
7. Sakrament małżeństwa

 9. WARUNKI SAKRAMENTU POKUTY I POJEDNANIA
1. Rachunek sumienia
2. Żal za grzechy
3. Mocne postanowienie poprawy
4. Szczera spowiedź
5. Zadośćuczynienie

 10. CNOTY TEOLOGICZNE
1. Wiara
2. Nadzieja
3. Miłość

 11. CNOTY KARDYNALNE
1. Roztropność
2. Sprawiedliwość
3. Wstrzemięźliwość
4. Męstwo

 12. GŁÓWNE PRAWDY WIARY
1. Jest jeden Bóg.
2. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.
3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.
5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
6. Łaska Boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

 13. SIEDEM GRZECHÓW GŁÓWNYCH
1. Pycha
2. Chciwość
3. Nieczystość
4. Nienawiść
5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu
6. Gniew
7. Lenistwo

 14. AKTY

AKT WIARY

 Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy Jedyny prawdziwy.
Wierzę, coś objawił, Boże, Twe słowo mylić nie może.

 AKT NADZIEI

Ufam Tobie, boś Ty wierny, Wszechmocny i miłosierny.
Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie.

 AKT MIŁOŚCI

Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję.
Nad wszystko, co jest stworzone, boś Ty Dobro nieskończone.

 AKT ŻALU

Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości.
Bądź miłościw mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.

 15. ANIOŁ PAŃSKI
Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi,
I poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo …..
Oto ja służebnica Pańska,
Niech mi się stanie według słowa twego. Zdrowaś Maryjo…
A Słowo ciałem się stało,
I zamieszkało miedzy nami. Zdrowaś Maryjo…

Módlmy się:

Prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca Swoja łaskę, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim Wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i Krzyż zostali doprowadzeni do chwały Zmartwychwstania. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Mały   Katechizm – pytania

 1. Kto to jest pan Bóg? – Pan Bóg jest to Duch nieskończenie doskonały, Stworzyciel nieba i ziemi.

 2. Ile jest Osób Boskich? – Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.

 3. Jak nazywamy jednego Boga w trzech osobach? -Jednego Boga w trzech Osobach nazywamy Trójcą Przenajświętszą.

 4. Co to znaczy stworzyć ? – Stworzyć znaczy uczynić coś z niczego.

 5. Kto to są aniołowie? – Aniołowie są to duchy czyste, które  mają rozum i wolną wolę, ale nie mają ciała.

 6. Jak nazywamy tych aniołów, którzy się zbuntowali?

 – Tych aniołów, którzy się zbuntowali nazywamy złymi  duchami, diabłami lub  szatanami.

 7. Kto to jest człowiek? – Człowiek to stworzenie rozumne, złożone z ciała i duszy nieśmiertelnej.

 8. Dlaczego Pan Bóg stworzył człowieka? – Pan Bóg stworzył człowieka, aby Pana Boga znał, czcił, kochał i służył Mu, a przez to    osiągnął życie wieczne.

 9. Kim jest Jezus Chrystus?– Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem dla naszego  zbawienia.

10. Jak nazywa się Matka Jezusa Chrystusa? – Matka Pana Jezusa nazywa się Najświętsza Maryja Panna.

11. Kim był święty Józef ? – Święty Józef był Oblubieńcem Najświętszej Maryi Panny i Opiekunem Pana Jezusa.

12. Kim jest Duch Święty? – Duch Święty jest to trzecia osoba Boska która pochodzi od Ojca i Syna.

13. Co to jest Kościół katolicki czyli powszechny ?

– Kościół katolicki czyli powszechny jest to zjednoczenie chrześcijan, którzy pod najwyższą władzą Papieża dążą do zbawienia przez wyznawanie tej samej wiary i przyjmowanie tych samych Sakramentów Świętych.

14. Kto założył Kościół katolicki? – Kościół katolicki założył Pan Jezus.

15. Co to jest grzech ciężki czyli śmiertelny? – Grzech ciężki czyli śmiertelny jest to zupełnie świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych w rzeczy ważnej.

16. Co to jest grzech lekki czyli powszedni?- Grzech lekki czyli powszedni jest to przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych w małej rzeczy lub w rzeczy ważnej ale nie całkiem świadomie dobrowolnie.

17. Co traci człowiek przez grzech ciężki? – Przez grzech ciężki człowiek traci łaskę uświęcającą.

18. Co to jest łaska Boża?– Łaska Boża jest to dar nadprzyrodzony, którego Pan Bóg udziela nam do zbawienia.

19. Co to jest łaska uświęcająca? – Łaska uświęcająca jest to dar Boży, który daje nam życie nadprzyrodzone i  czyni nas dziećmi Bożymi.

20. Co to jest sakrament? -Sakrament jest to widzialny znak, który z ustanowienia Pana Jezusa daje nam niewidzialną łaskę Bożą.

21. Co to jest chrzest? – Chrzest jest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzech pierworodny daje nam życie nadprzyrodzone i czyni nas  członkami Kościoła katolickiego.

22. Co to jest najświętszy Sakrament?

– Najświętszy Sakrament jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Pana Jezusa pod  postaciami chleba i wina.

23. Kiedy Pan Jezus ustanowił Najświętszy Sakrament?

 – Pan Jezus ustanowił Najświętszy Sakrament w Wielki Czwartek  podczas Ostatniej Wieczerzy.

 24. Co to jest Msza Święta?  – Msza Święta jest to ofiara Nowego Testamentu, w której Pan Jezus pod postaciami chleba i wina ofiaruje się za nas swemu Ojcu.

 25. Co to jest Pokuta?  – Pokuta jest to Sakrament Pojednania, w którym kapłan w zastępstwie Pana Boga odpuszcza człowiekowi grzechy po Chrzcie popełnione.

  26. Co to jest rachunek sumienia? – Rachunek sumienia jest to przypomnienie sobie grzechów, które   popełniliśmy.

  27. Co to jest żal za grzechy ? – Żal za grzechy jest to ból duszy i obrzydzenie sobie popełnionego grzechu z

postanowieniem nie grzeszenia na przyszłość.

  28. Kiedy nasz żal jest doskonały? – Żal jest doskonały wtedy, gdy żałujemy z miłości ku Bogu, najlepszemu Ojcu  którego obraziliśmy.

 29. Co to jest spowiedź? – Spowiedź jest to wyznanie z żalem wszystkich grzechów przed kapłanem dla otrzymania rozgrzeszenia.

 30.Co to jest zadośćuczynienie Panu Bogu? Zadośćuczynienie Panu Bogu jest to wynagrodzenie Bogu za popełnione grzechy przed odprawienie pokuty wyznaczonej przez kapłana na spowiedzi.

 31.Co to jest niebo?  Niebo jest to stan wiecznej szczęśliwości.

 32. Co to jest czyściec? -Czyściec jest to stan kary doczesnej po śmierci.

33.Co to jest piekło? – Piekło jest to stan wiecznej kary.