Informacje dla kandydatów do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania:

 

 

Przygotowanie dla dorosłych:

rozpoczęcie w marcu – Parafia św. Klemensa, Głogów

we wrześniu – Parafia św. Mikołaja, Głogów

 
 
Przygotowanie dla młodzieży:
 
Szczegółowe informacje można uzyskać u ks. Mariusza bezpośrednio lub telefonicznie:
504 900 519 lub e-mail: bierzmowanie@milosierdzieglogow.pl 
 
 
 
 

 

 

* * * * * *

Zobowiązania dla Kandydatów do Sakramentu Bierzmowania:

 • w każdą niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy Świętej;
 • przystąpić do sakramentu pokuty;
 • uczestniczyć w katechezie szkolonej;
 • uczestniczyć w wyznaczonych spotkaniach wyznaczonych przez osoby odpowiedzialne za przygotowanie od Bierzmowania;
 • uczestniczyć w nabożeństwach w Kościele według wskazań i ustaleń;
 • odpowiedzialnie zachowywać się w kościele;
 • zdać egzamin klasyfikacyjny na koniec formacji.

 

 

 • * * * * * *

 

Mały Katechizm, czyli podstawowe modlitwy:

MODLITWA PAŃSKA

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.

POZDROWIENIE ANIELSKIE

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

SKŁAD APOSTOLSKI

Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego; narodził się z Maryi Panny; umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion; zstąpił do piekieł; trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa; siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego; stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOŻYCH

Jam jest Pan Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej z domu niewoli.

 1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
 2. Nie będziesz brał Imienia Pana Boga swego nadaremno.
 3. Pamiętaj abyś dzień święty święcił.
 4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
 5. Nie zabijaj.
 6. Nie cudzołóż.
 7. Nie kradnij.
 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
 9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
 10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.
Główne prawdy wiary
 1. Jest jeden Bóg.
 2. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza i za złe karze.
 3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
 4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.
 5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
 6. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.
Siedem Sakramentów Świętych
 1. Chrzest.
 2. Bierzmowanie.
 3. Najświętszy Sakrament.
 4. Pokuta.
 5. Namaszczenie chorych.
 6. Kapłaństwo.
 7. Małżeństwo.
Przykazanie miłości

Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich sił swoich, a bliźniego swego jak siebie samego.

Przykazania kościelne
 1. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.
 2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.
 3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą.
 4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach.
 5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.
Uczynki miłosierne wobec ciała
 1. Nakarmić głodnych.
 2. Napoić spragnionych.
 3. Przyodziać nagich.
 4. Przyjąć do domu podróżujących.
 5. Pocieszać więźniów.
 6. Odwiedzać chorych.
 7. Grzebać zmarłych.
Uczynki miłosierne wobec duszy
 1. Upominać grzeszących.
 2. Pouczać nieumiejętnych.
 3. Dobrze radzić wątpiącym.
 4. Pocieszać strapionych.
 5. Cierpliwie znosić krzywdy.
 6. Chętnie darować urazy.
 7. Modlić się za żywych i umarłych.
Siedem grzechów głównych
 1. Pycha.
 2. Chciwość.
 3. Nieczystość.
 4. Zazdrość.
 5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i w piciu.
 6. Gniew
 7. Lenistwo.
Pięć warunków sakramentu pokuty
 1. Rachunek sumienia.
 2. Żal za grzechy.
 3. Mocne postanowienie poprawy.
 4. Spowiedź.
 5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.
Akty cnót Boskich

Akt wiary
Wierzę w Ciebie, Boże żywy,
W Trójcy jedyny, prawdziwy,
Wierzę coś objawił, Boże,
Twe słowo mylić nie może

Akt nadziei
Ufam Tobie, boś Ty wierny,
Wszechmocny i miłosierny,
Dasz mi grzechów odpuszczenie,
Łaskę i wieczne zbawienie.

Akt miłości
Boże, choć Cię nie pojmuję,
Jednak nad wszystko miłuję,
Nad wszystko, co jest stworzone,
Boś Ty Dobro nieskończone.

Akt żalu
Ach, żałuję za me złości,
Jedynie dla Twej miłości,
Bądź miłościw mnie grzesznemu,
Dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.

Cztery cnoty główne
 1. Roztropność.
 2. Sprawiedliwość.
 3. Wstrzemięźliwość.
 4. Męstwo.
Ostateczne rzeczy człowieka

Śmierć, Sąd Boży, niebo albo piekło.

Najprzedniejsze dobre uczynki

Modlitwa. Post. Jałmużna

Siedem darów Ducha Świętego
 1. Dar mądrości.
 2. Dar rozumu.
 3. Dar umiejętności.
 4. Dar rady.
 5. Dar męstwa.
 6. Dar pobożności.
 7. Dar bojaźni Bożej.
 8. Męstwo.
Grzechy przeciw Duchowi Świętemu
 1. Grzeszyć zuchwale w nadziei miłosierdzia Bożego.
 2. Rozpaczać albo wątpić o łasce Bożej.
 3. Uznawanej prawdzie chrześcijańskiej się sprzeciwiać.
 4. Bliźniemu łaski Bożej nie życzyć lub zazdrościć.
 5. Przeciwko zbawiennym natchnieniom mięć zatwardziałe serce.
 6. Pokutę i nawrócenie aż do śmierci odkładać.
Grzechy wołające o pomstę do nieba
 1. Umyślne zabójstwo.
 2. Grzech sodomski.
 3. Krzywdzenie ubogich, wdów i sierot.
 4. Zatrzymywanie zapłaty pracownikom.
Grzechy cudze
 1. Namawiać do grzechu.
 2. Rozkazywać bliźniemu grzeszyć.
 3. Zezwalać na grzech bliźniego.
 4. Pobudzać do grzechu.
 5. Milczeć, gdy ktoś grzeszy.
 6. Nie karać grzechu.
 7. Pomagać w grzechu.
 8. Usprawiedliwiać grzech cudzy.